1 Thông báo/tin t?c {{travelShortAlert}}
(Vui lòng ch?n ng?n ng? yêu thích)
Main Content

B?n mu?n bay ??n ?âu?

B?n mu?n bay ??n ?âu?

B?n mu?n bay khi nào?

Có bao nhiêu ng??i mu?n bay?

Ch?n sân bay
Ch?n lo?i chuy?n ?i

L?iPlease select travel dates

Ch?n lo?i chuy?n ?i
Xin ca?m ?n!
Khách/mã khuy?n mãi
{{calPassengers()}} Hành khách /{{filghtsearch.travelValue}}
Ch?n hành khách
Click to know more
Click to know more
Click to know more

R?t ti?c, t?ng s? hành khách không ???c phép v??t quá 9 ng??i (bao g?m c? tr? s? sinh).

R?t ti?c, t?ng s? ng??i l?n không ???c phép v??t quá 9 ng??i.

R?t ti?c, t?ng s? tr? em không ???c phép v??t quá 8 ng??i.

R?t ti?c, s? hành khách tr? s? sinh không ???c phép v??t quá s? hành khách ng??i l?n.

B?n mu?n bay b?ng h?ng gh? nào?
vui lòng ch?n h?ng ph? thông
B?n có mu?n s? d?ng mã khuy?n mãi không? Click to know more

{{promoWarning}}

Nh?p mã h?i viên Công Ty
  • {{errorMsg}}

S?n sàng ?ón nh?n
thách th?c m?i

X? s? th?n tiên c?a Châu Á: ?ài Loan

China Airlines và Nhi?p ?nh gia ng??i Nh?t Kengo Kobayashi

Redemption of Free Wi-Fi Onboard

Redeem your complimentary Wi-Fi Onboard Service

Discover all Destinations

Tr?i nghi?m
China Airlines

亚洲激情|